ویزای K-1

این ویزا یك ویزای مهاجرتی می‌باشد كه به كلیه افراد خارجی كه نامزد آمریكایی دارند و یا كسانی كه با ویزای K2 وارد آمریكا شده‌اند تعلق می‌گیرد. تنها هدف از ارائه این ویزا تسهیل ورود نامزد خارجی یك شهروند آمریكائی جهت ازدواج می‌باشد. این ویزا به كسانی كه نامزدشان دارای گرین كارت هستند تعلق نمی‌گیرد.

در مقایسه با سایر ویزاهای مهاجرتی و یا غیر مهاجرتی این ویزا زمان فوق‌العاده کوتاه‌تری جهت صدور لازم دارد.

ویزای K1 فقط جهت افراد خارجی كه خارج از خاك آمریكا هستند صادر می‌شود. دارندگان این‌گونه ویزا قادر به تبدیل ویزای خود به نوع دیگری نخواهند بود.

لازمه اخذ این روادید حداقل یك بار دیدار طرفین طرف 2 سال گذشته می‌باشد. البته تحت شرایط خاص ممكن است كه از این شرط صرف نظر گردد.

بعد از اخذ این ویزا، دارنده ویزا و نامزد آمریكایی متعهد به ازدواج حداكثر ظرف مدت 90 روز پس از ورود فرد خارجی به آمریكا می‌باشند. بعد از این فرد خارجی و احیاناً بچه های وی مجاز به درخواست جهت اجازه انجام كار در آمریكا و همچنین درخواست برای اقامت دائم خواهند بود. این بدان معناست كه متقاضی تبدیل به یك مقیم دائمی آمریكا به صورت مشروط می‌باشد. 21 ماه پس از این فرد خارجی می‌تواند نسبت به حذف مشروطیت از اقامت خود اقدام نماید.